بازدید از کارخانه تک تاب به مناسبت هفته کارو کارگر
افتتاح خانه بهداشت شرکت کانیا نور برزین زاگرس توسط مسئولین عالی رتبه شهرستان

بازدید از کارخانه تک تاب به مناسبت هفته کارو کارگر<br>افتتاح خانه بهداشت شرکت کانیا نور برزین زاگرس توسط مسئولین عالی رتبه شهرستان

به کمک نیاز دارید؟ با ما گفتگو کنید