نقشه فرایندهای سازمانی لازمه پیاده سازی ISO 9001:2015

نقشه فرایندهای سازمانی لازمه پیاده سازی ISO 9001:2015

در دو دهه گذشته نرم افزارهای قدرتمند و بسیار کاربر پسند برای مدل سازی معرفی شده است. با استفاده از برخی از این نرم افزار می توانید توالی فعالیت ها و فرایندهای سازمانی کسب و کار را موجود در سازمان ها و صنایع مختلف به راحتی ترسیم کنید تا سازمان را به عنوان یک کل مجسم سازید. از سوی دیگر ، تأکید بر رویکرد فرایندی در ISO 9001:2000 و به ویژه در ISO 9001:2015 ، استخراج نقشه فرایندها را به موضوعی بااهمیت برای سازمانها تبدیل کرده است.

یکی از بهترین ابزارها برای استخراج نقشه های فرایندهای سازمانی استاندارد IDEF0 است که به شما امکان استخراج نقشه های فرآیندهای سازمانی با جزئیات کامل را می دهد و بدین ترتیب می توان فرآیندهای سازمانی را به صورت کلی نمایش داد. iGraf IDEf0 یکی از بهترین نرم افزارها برای مدل سازی فرایندها مطابق استاندارد IDEF است. این مقاله نحوه استخراج نقشه فرآیند سازمانی در شرکت های تولید(ساخت و تولید) برای پیاده سازی ISO 9001:2015 را تشریح می نماید. استخراج این نقشه های فرآیند نقش کلیدی در نهادینه نمودن رویکرد فرایندی در کارکنان دارد.

به کمک نیاز دارید؟ با ما گفتگو کنید