کسب استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

کسب استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

شرکت کانیا نور برزین زاگرس از ابتدای سال ۱۳۹۹ ، باتوجه به دیدگاه فرآیندی حاکم بر سازمان، تصمیم به اقدام در راستای کسب استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ گرفت.
بدین منظور شرکت های معتبر و صلاحیت دار صادر کننده گواهی در سطح کشور شناسایی گردید و با تحقیقات میدانی متعدد شرکت بیکران راهکارسعادت(BRS) که نمایندگی انحصاری شرکت BRSM ترکیه را دارد انتخاب گردید.
لذا قرارداری با شرکت مذکور عقد گردید مبنی بر انجام ممیزی نهایی، ثبت و اعتبار دهی بین المللی و صدور گواهینامه و انجام دو مورد بازبینی سالیانه برای ممیزی مراقبتی.
شرکت کانیا نور از ابتدای سال اقدام به تهیه اطلاعات مستند جدید و ویرایش و بهبود تمامی مدارک و اسناد قبلی مرتبط به ایزو نمود، در جلسات فشرده و‌ تخصصی نقشه فرآیندهای سازمانی استخراج گردید و تمامی الزامات مرتبط به بندهای مختلف ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ مستند گردید و بسیاری از آنها بطور اثربخش پیاده سازی گردید و فرآیندهای مربوطه تا حد امکان بهبود داده شد.
در حال حاضر بالغ بر ۱۵۰ نوع روش اجرایی، آیین نامه، دستورالعمل و فرم های مرتبط به پیاده سازی فرآیندهای سازمانی و گردش اطلاعات استخراج و پیاده سازی گردیده است. در سوم آذر ۱۳۹۹ ممیزی استاندارد بطور کامل توسط سرممیزان شرکت محترم BRS انجام و با درجه انطباق بالا شرکت موفق به اخذ گواهی استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ گردید.
شایان ذکر است شرکت BRSM یکی از معتبرترین Certification Body های منطقه خاورمیانه است که زیر نظر (IAS (The International Accreditation Service به عنوان یکی از Accreditation Body (بدنه اعتباردهی) های معتبر بصورت بین المللی خدمات اعتبار بخشی را انجام می دهد. این موسسه هم زیر نظر IAF یا سازمان جهانی اعتباربخشی فعالیت می کند.

به کمک نیاز دارید؟ با ما گفتگو کنید