آلودگی نوری و تأثیر آن بر محیط زیست

آلودگی نوری و تأثیر آن بر محیط زیست

نور یک عنصر مهم و ضروری در زندگی انسان میباشد که بدون آن هیچ فعالیتی امکان پذیر نیست. تقريباً در همه اديان، نـور سـمبل حكمـت الهـي و عنصـر همـه نيكي ها و پاكي ها بوده و حركت از تاريكي به سوي روشنايي به عنوان هدف اصلي محسـوب مي شده است.…

به کمک نیاز دارید؟ با ما گفتگو کنید